Sign in


ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป ทาง Rakuten TARAD.com จะปิดระบบการใช้งาน taradpay.com เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถดูรายงานต่างๆ ได้จากระบบร้านค้าของท่านตามอีเมลที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้จาก ECC ประจำร้านของท่านค่ะ